Прием в I клас

Прием в I клас

ПРИЕМ НА  УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 /2023г.

     ГРАФИК на дейностите за класиране и записване на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година:

 • Приемането на ученици в първи клас се осъществява чрез централизирано електронно класиране, съгласно описаните в Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Велико Търново правила.

      Родителят (настойникът) подава заявление-декларация /за краткост ще се нарича „заявление“/ за участие в централизирано електронно класиране за прием в първи клас:

  1. по електронен път (онлайн) през платформата https://priem.veliko-tarnovo.bg  

или

                2. в училището, посочено като първо желание за прием в заявлението. Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от представителите на училищната комисия в рамките на посочения в графика срок.

 Представителят на училищната комисия предоставя на родителя (настойника) заявлението с генерирания входящ номер и парола за достъп за последваща редакция през профила на заявителя в електронната система за прием.

 •  Подаване на заявление за участие в първо класиране: 23 – 30.05.2022 г.
 • Обявяване на списъците с приетите на първо класиране ученици: 31.05.2022 г.
 • Записване на децата след първо класиране: 01-07.06.2022 г.
 • Обявяване на свободните места след първо класиране: 08.06.2022 г.
 • Кандидатстване за второ класиране: 09-13.06.2022 г.
 • Обявяване на резултатите от второ класиране: 14.06.2022 г.
 • Записване на децата след второ класиране: 17-21.06.2022 г.
 • Обявяване на свободните места след второ класиране: 22.06.2022 г.
 • Кандидатстване за трето класиране: 23-24.06.2022 г.
 • Обявяване на резултатите от трето класиране: 27.06.2022 г.
 • Записване на децата след трето класиране: 28-29.06.2022 г.
 • Обявяване на свободните места след трето класиране: 30.06.2022 г.
 • От 01.07. 2022 година до началото на учебната година – подаване на документи за записване на място в училището

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ПРЕДЛАГА:

 • Едносменно обучение (обучение на всички паралелки от всички класове преди обяд);
 • Групи за целодневно обучение за учениците от I до VII клас - провеждане в самостоятелен блок преди обяд на учебните часове от училищния учебен план и след обяд на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси
 • Обедно хранене – храната се доставя от кухнята на ОУ „Св. П. Евтимий“;
 • Безплатна закуска, плод и мляко за учениците от първи до четвърти клас;
 • Ресурсен учител за ученици със СОП;
 • Психолог;
 • Разширена подготовка по български език, математика и информационни технологии;
 • Изучаване на английски език от втори до седми клас като първи чужд език;
 • Занимания по интереси: информационни технологии, ученически театър, приложни дейности, опазване на околната среда, спорт, туризъм;
 • Работа по проекти и оперативни програми на МОН и ЕС;
 • Охрана     

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО  РАЗПОЛАГА с внушителна  сграда със  слънчеви и просторни класни стаи, 2 физкултурни салона, открити спортни площадки и съоръжения, актова зала,  медицински кабинет, кабинет по информационни технологии, мултимедиен кабинет и игротека.