„НАШЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ – ОБУЧЕНИЕ, СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО“

„НАШЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ – ОБУЧЕНИЕ, СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО“

„НАШЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ – ОБУЧЕНИЕ, СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО“

„Нашето зелено училище – обучение, спорт и отдих на открито” е проект за приобщаване на учениците към идеята за отговорно отношение и опазване на природните богатства на страната ни чрез провеждане на интерактивни уроци и практически дейности, за формиране на екологична култура, съзнание и поведение у младите хора, за разширяване и повишаване на теоретичното и практическото равнище на знанията на учениците по въпросите, свързани с опазването на околната среда.

Основна цел: Осигуряване на възможност за прилагане на съвременните образователни концепции за запознаване на учениците с околната среда чрез прилагане на различни интерактивни методи за формиране на екологична култура у подрастващите,  намираща израз в емоционално и осъзнато положително отношение към природата, в отговорно отношение към собственото здраве и към състоянието на обкръжаващата среда.

            Задачи за реализиране на целта:

 1. Развитие на екологичното възпитание и отговорности на младите хора в посока опазване на природните ресурси на страната ни.
 2. Повишаване на интереса на учениците към заобикалящата ги околна среда и биоразнообразието в нея.
 3. Изграждане на трайни навици у учениците за почистване и опазване на околната среда.
 4. Подобряване на условията за спорт и отдих в училищния двор.
 5. Информиране и приобщаване на родителската общност към идеите и целите на проекта, участие в него и сътрудничество в извършване на определени дейности.
 6. Превръщане на училището в желана територия за подрастващите чрез предоставяне на възможности за занимания на открито и обединителен център за цялата училищна общност.природните ресурси на страната ни.
 7. Повишаване на интереса на учениците към заобикалящата ги околна среда и биоразнообразието в нея.
 8. Изграждане на трайни навици у учениците за почистване и опазване на околната среда.
 9. Подобряване на условията за спорт и отдих в училищния двор.
 10. Информиране и приобщаване на родителската общност към идеите и целите на проекта, участие в него и сътрудничество в извършване на определени дейности.
 11. Превръщане на училището в желана територия за подрастващите чрез предоставяне на възможности за занимания на открито и обединителен център за цялата училищна общност.