Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

      На 13.02.2020 г. ОУ "Христо Ботев" град Велико Търново получи по Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ интерактивен дисплей, който бе поставен в изцяло обновена класна стая и ще се ползва от всички ученици в училището.

     Дигиталните уменгия са предпоставка за успешна реализация в училищната дейност на учениците,ще са необходими и за  по-късен етап на  реализаця в живота им. В дейността на програмата основно ще се работи върху формиране на умения за работа с програма Microsoft Power Point , Word, Word Pad–  програма, която съдържа нови и усъвършенствани инструменти, които помагат ефективно да се създават, персонализират и повторно да се използват различни материали, съобразени с конкретни нужди, усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, запознаване с полезни сайтове, програми и приложения, както и безопасна и ефективна работа в интернет. 
І. Цели на училищния екип:
•    Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности.
•    Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите.
•    Да се развие познавателната активност у учениците.
•    Да се развие логическото мислене и умението да се съпоставят данни и да се правят изводи.
•    Да се развие умението за работа в екип.
•    Да се разшири интересът към търсене и намиране на информация, както и прилагане в практиката на получените знания.
•    Умения за събиране на достатъчно количество информация по разглежданата тема.
•    Да развият умения за събиране на информация, съответстваща на зададената тема, да работят с допълнителна литература и Internet.
•    Умения за естетическо представяне и подреждане на материалите.
ІІ. Очаквани резултати:
•    Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата.
•    Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи.
•    Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип.
•    Да усвоят нови знания по информационни технологии.
•    Да представят възможно най-точно, кратко и увлекателно информация.
•    Да се развият умения за търсене в Internet.
•    Учениците самостоятелно да изработят авторски публикации и да ги представят.
•    Учениците да работят с желание и да изпитат удовлетворение от получения краен резултат.
•    Работата в екип да развие чувство на отговорност и взаимопомощ.

 Файл
Файл към проекта

Дигиталните умения са предпоставка за успешна реализация в училищната дейност на учениците,ще са необходими и за по-късен етап на реализаця в живота им. В дейността на програмата основно ще се работи върху формиране на умения за работа с програма Microsoft Power Point , Word, Word Pad– програма, която съдържа нови и усъвършенствани инструменти, които помагат ефективно да се създават, персонализират и повторно да се използват различни материали, съобразени с конкретни нужди, усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, запознаване с полезни сайтове, програми и приложения, както и безопасна и ефективна работа в интернет. І. Цели на училищния екип: • Ангажиране свободното време на учениците с извънкласни дейности. • Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите. • Да се развие познавателната активност у учениците. • Да се развие логическото мислене и умението да се съпоставят данни и да се правят изводи. • Да се развие умението за работа в екип. • Да се разшири интересът към търсене и намиране на информация, както и прилагане в практиката на получените знания. • Умения за събиране на достатъчно количество информация по разглежданата тема. • Да развият умения за събиране на информация, съответстваща на зададената тема, да работят с допълнителна литература и Internet. • Умения за естетическо представяне и подреждане на материалите. ІІ. Очаквани резултати: • Повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. • Да отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. • Да развиват чувство на взаимопомощ и умение за работа в екип. • Да усвоят нови знания по информационни технологии. • Да представят възможно най-точно, кратко и увлекателно информация. • Да се развият умения за търсене в Internet. • Учениците самостоятелно да изработят авторски публикации и да ги представят. • Учениците да работят с желание и да изпитат удовлетворение от получения краен резултат. • Работата в екип да развие чувство на отговорност и взаимопомощ.