Проекти

„НАШЕТО ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ – ОБУЧЕНИЕ, СПОРТ И ОТДИХ НА ОТКРИТО“
НП "Иновации в действие"
Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“